Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

           De koepelorganisatie vereist dat ik voor elk minderjarig kind dat bij mij in behandeling is
         een getekende behandelovereenkomst in de praktijk heb. Hieronder kun je alvast bekijken
         hoe de overeenkomst er uit ziet.
         Bij je eerste bezoek krijg je hem aangereikt om te tekenen. 


          BEHANDELOVEREENKOMST.

              Tussen Klassiek Homeopaat-therapeut Catinka Rabbers- Dekker, Wilgenlaan 14 te Aalsmeer
               en ondergenoemde (ouder en) minderjarig kind.

     Door in ontvangstneming van de ondertekende behandelovereenkomst ga ik, Catinka Rabbers- Dekker,
     akkoord met het in behandeling nemen van het hieronder genoemde minderjarige kind.

 

              Naam kind:                                               jongen/meisje

              Adres:

              Geboortedatum:

 

               Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden, kennis te hebben genomen van de
               uitleg van de behandeling, 
in te stemmen met de behandeling zelf en met de dossierplicht. 

               Tevens verklaart ondergetekende ouder/voogd dat hij/zij tekent na overleg en i.o.v. beide gezaghebbende
                ouders en/of voogd, dat zij beide instemmen met de behandeling van bovengenoemd minderjarig kind door
               Catinka Rabbers- Dekker.

 

                 Naam ouder/ voogd:                                                              man/vrouw

                  Adres:

                  Geboortedatum:

 

                  Datum:                                                                Datum:

                   Plaats:                                                               Plaats:

                   Handtekening ouder/voogd                              Handtekening minderjarig kind, 12 jaar of ouder