Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

Voorbeeld behandelovereenkomst minderjarigen

      BEHANDELOVEREENKOMST.

            Tussen Klassiek Homeopaat-therapeut Catinka Rabbers- Dekker, Wilgenlaan 14 te Aalsmeer en ondergenoemde (ouder en)

            minderjarig kind.

Door in ontvangstneming van de ondertekende behandelovereenkomst ga ik, Catinka Rabbers- Dekker, akkoord met het in behandeling nemen van het hieronder genoemde minderjarige kind.

          Naam kind:                                                jongen/meisje

          Adres:                                                        Postcode:

          Woonplaats:                                              Geboortedatum:

 

 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden.
-Kennis te hebben genomen van de uitleg van de behandeling, vergoeding en tarieven van de consulten en de betalingsvoorwaarden (te vinden op http://www.catinka.nl/?           page_id=13024), de klachten procedure en het tuchtrecht (te vinden op http://www.catinka.nl/?page_id=10904 ), de informatie m.b.t. jouw privacy
(te vinden op http://www.catinka.nl/?page_id=13029 ), in te stemmen met de behandeling zelf en met de dossierplicht.
Alle voor de behandeling van belang zijnde informatie te zullen verstrekken aan Catinka Rabbers- Dekker.

 

          Tevens verklaart ondergetekende ouder/voogd dat hij/zij tekent na overleg en i.o.v. beide gezaghebbende ouders en/of voogd, dat

           zij beide instemmen met de behandeling van bovengenoemd minderjarig kind door Catinka Rabbers- Dekker.

 

          Naam ouder/ voogd:                                                               man/vrouw

           Adres:                                                                                       Postcode:

           Woonplaats:                                                                              Geboortedatum:

 

          Datum:                                                                      Datum:

          Plaats:                                                                       Plaats:

          Handtekening ouder/voogd                                   Handtekening minderjarig kind, 12 jaar of ouder