Klassieke Homeopathie  IP   HP   CEASE- therapie    Voedingsadvies

        BEHANDELOVEREENKOMST.

            Tussen Klassiek Homeopaat-therapeut Catinka Rabbers- Dekker, Wilgenlaan 14 te Aalsmeer en ondergetekende.

 

            Door in ontvangstneming van de ondertekende behandelovereenkomst ga ik, Catinka Rabbers- Dekker, akkoord met het in behandeling                          

            nemen van de hieronder genoemde cliënt.

 

            Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart ondergetekende:

            -Kennis te hebben genomen van de uitleg van de behandeling, vergoeding voor de consulten en betalingsvoorwaarden, de klachten procedure  

              en het tuchtrecht (te vinden op http://www.catinka.nl/?page_id=10904 ), tevens in te stemmen met de behandeling zelf en met de    

             dossierplicht.

            – Dat hij/zij alle voor de behandeling van belang zijnde informatie zal verstrekken aan Catinka Rabbers-Dekker.

 

                 Naam cliënt:                                             Man/Vrouw

                 Adres:                                                       Postcode:

                 Woonplaats:                                             Geboortedatum:

 

 

                 Datum:

                 Plaats:
                 Handtekening :